Mozart Exsultate Jubilate, Barshanashvili Love Boat

Tel Aviv Soloists Ensemble/B. Tal